ŠTVRTOK 13.septembra 2012 / 77 výročie zjavenia “Korunky” – sv.ruženca Božieho milosrdenstva – sv.Faustíne Kowalskej – Ježišom Kristom

 

13.9.1935 / Ježiš kristus – sr.sv.Faustíne Kowalskej

Korunka: Božieho milosrdenstva (sv.Ruženec)

Slová, ktorými som pokorne prosila Boha, sú nasledovné : ” Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, za neše hriechy i za hriechy celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami “ .

Na druhý deň ráno, keď som vošla do našej kaplnky, počula som vnútorne tieto slová : “Vždy, keď vojdeš do kaplnky, pomodli sa hneď modlitbu, ktorú som ťa včera naučil ” . Keď som sa modlila tú modlitbu, začula som v duši slová : ” Táto modlitba je na uzmierenie môjho hnevu. Budeš sa ju modliť deväť dní na obyčajnom ruženci nasledujúco : najprv sa pomodlíš jeden Otče náš, Zdravas Mária a Verím v Boha. Potom na zrnkách Otčenáša budeš hovoriť nasledujúce slová : Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na zrnkách Zdravasov budeš hovoriť nasledujúce slová : Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Na zakončenie sa pomodlíš trikrát tieto slová : Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. ” ( Den.474-476 )

V istej chvíli, keď som prechádzala chodbou do kuchyne, počula som v duši slová : “Modli sa neustále túto korunku, ktorú som ťa naučil. Ktokoľvek sa ju bude modliť, dosiahne v hodine smrti veľké milosrdenstvo. Kňazi ju budú podávať hriešnikom ako poslednú záchranu. Hoci by bol hriešnik najzatvrdilejší, ak sa len raz pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva . Túžim, aby celý svet poznal moje milosrdenstvo. Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti .” ( Den.687 )

Dnes mi Pán povedal : “Choď za predstavenou a povedz jej, že si prajem, aby sa všetky sestry aj deti modlili korunku, ktorú som ťa naučil. Nech sa ju modlia deväť dní v kaplnke, aby zadosťučinili môjmu Otcovi a vyprosili Božie milosrdenstvo pre Poľsko. “ ( Den.714 )

http://www.boziemilosrdenstvo.sk/dennicek/korunka.html

VIDEO – spievaný ruženec Božieho milosrdenstva

http://www.youtube.com/watch?v=RhsRGEHlN4s

ROZJÍMANIA k sv.ruženci Božieho milosrdenstva

ČISTOTA – Bolestný ruženec

 
   

1. desiatok
Odpor k hriechu

V Getsemanskej záhrade začína Kristus Pán krvavý zápas za večné šťastie ľudstva a urputný boj s peklom.
Ježišova ľudská prirodzenosť cíti ťažobu, trasie sa, ľaká sa a vzpiera sa vziať na seba hrozné viny a uzmieriť ich. Cíti taký odpor ku hriechu, tak sa namáha, že mu srdce mocnými údermi vháňa krv do žíl tak prudko, až preniká pórmi tela. Takto trpí Ježiš, keď má na seba vziať naše viny.
Naše boje o svätú čistotu sú práve opakom tohoto boja. Nižšia stránka človeka sa vzpiera odmietnuť hriech, lebo hriech je pre ňu lákavý a sladký.
Akou veľkou posilou pre ťažké chvíle pokušenia je mať pred očami krvou sa potiaceho Ježiša a od neho sa učiť odporu k hriechu.

2. desiatok
Za tvoju čistotu

Bičovanie pripravilo Kristovi neľudské muky.
Z tela viseli zdrapy kože, tvár bola samá modrina a opuchlina. Izaiáš ho v prorockom videní vyobrazuje takto: “Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. ” (Iz 53,2) Toto urobilo bičovanie z požehnaného Syna Panny Márie. Podľa názoru Cirkevných učiteľov to bolo zmierením za hriechy tela poblúdených ľudí.
Nebolo to aj za mňa? Ak aj nie, predsa si treba vyprosovať silu pre tento ťažký boj s prirodzenosťou, aby som sa nestal úbohou korisťou hltavej telesnej vášne.

3. desiatok
Aby sa v tvojej hlave neujalo tŕnie

Zbičovaný Ježiš má byť odvedený do súdnej siene. Pilát vedie právnu poradu o tomto prípade, a tak sa vojakom naskytá voľná chvíľa. Využívajú chvíľu na krutú zábavu, ktorej obeťou sa stáva zúbožený Ježiš.
Koľko trpí jeho svätá hlava, keď do nej zo všetkých strán zarážajú tŕnie. Bezcitní vojaci zbesilo tlčú palicami do tŕňovej koruny. Takto stýranému trhajú vlasy a nehanebne pľujú do jeho svätej tváre.
Nech sa ti protiví každá necudná myšlienka. Za ňu trpí Kristova hlava zovretá tŕním. Vypros si u Spasiteľových nôh pohotovosť potlačiť všetko zlé, čo sa vtiera do obrazotvornosti, čo je ale Bohu odporné, lebo je to hriech.

4. desiatok
Čistota pohľadu

Krista, obťaženého krížom, vedú na smrť. Jeho Matka túži ešte uvidieť svojho milovaného Syna. Čaká na neho. Medzi vojakmi sa tackavým krokom blíži skrvavený muž s tŕňovou korunou na hlave. Na ramene drží veľký kríž a rukou pridržiava skrvavený odev, aby sa na ňom nepotkol. Krok za krokom sa pomaly vlečie. Zastavuje sa a dvíha schýlenú hlavu opletenú tŕním.
A tá tvár! Je sama krv a díva sa na Pannu Máriu. Nie, to nie je On, hovorí jej ustrašený zrak. Ó, Bože, je to On, hovorí jej zmučené srdce. Natiahne k nemu ruky, no zaraz ich tlačí na srdce plné žiaľu. Ich pohľady im drásajú ich sväté srdcia. Sv. Alfonz rozjíma: Koľko pohľadov, koľko šípov zraňuje ich srdce, naplnené horúcou láskou.
Ľudia, nehrešte pohľadmi, ktoré tým najnevinnejším srdciam spôsobili toľko žiaľu!

5. desiatok
Kristov závet

Ježiš pomaly dokonáva, v mori múk a bolestí.
Jeho mdlé oči sa dívajú z kríža dolu. Tam stojí jeho panenská Matka, skľúčená žiaľom. Vedľa Panny Márie stojí čistý Ján. On počuje z kríža Pánov hlas: “Hľa Matka tvoja. Ty sa o ňu staraj, buď mojej Matke synom. ” Svätí otcovia hovoria, že sv. Ján bol takto odmenený za svoju čistotu. Veď práve jemu zveril Pán to najdrahšie čo mal na svete – svoju Matku. Čistým dušiam zveruje Pán Ježiš poklady svojho Srdca. Veľa duší zarmútene prizná: To mne by Ježiš nemohol zveriť poklady svojho Srdca. Ja nie som čistou dušou.
Kristus povedal z kríža aj svojej Matke: “Hľa syn tvoj. ” Čo to povedal? Duša ty si môj poklad, za ktorý umieram. Zverujem ťa svojej Matke. A keď si azda perlou, ktorá padla do blata nízkosti, ona ťa dvihne a zachráni pre moje Srdce. Perla neprestala v jej očiach byť perlou, i keď spadla do blata. Do jej rúk sa odporúčaj a ju si cti ako svoju Matku!