SLOBODOMURÁRI v Médiách: TV- filmy (Nicolas Cage)

  Lovci pokladov

   Čarodejníkov učeň

  Hon na čarodejnice

  Ghost rider

  Next

 

Sväté Písmo (Biblia) kniha: Zjavenie Jána 13,11-18 http://www.ssv.sk/BIBLIA/page.php?id=72

11 “Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme.

Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana.

– 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 – A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila.

– 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený.

– 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.” [666]

* * *

 

Panna Mária – Don Stefano Gobbi / MKH / 3.jún 1989 http://www.mkh.cz/mkel/21-rok89.pdf

“Především se moje Neposkvrněné Srdce stává dnes znamením mého jistého

vítězství ve velkém zápase, sváděném mezi přívrženci obrovského Rudého draka

a následovníky Ženy oděné sluncem.

 

V tomto strašlivém boji vystupuje z moře na pomoc Draku zvíře podobné pardálu.

Je-li Rudý drak marxistický ateismus, černá bestie je zednářství (slobodomurárstvo).

 

Drak se zjevuje v síle své moci; černá bestie naopak jedná ve stínu, skrývá se,

utajuje se, aby se mohla vměšovat v každé straně.

Tlapy má medvědí a tlamu lví, neboť všude pracuje se lstivostí a se společenskými sdělovacími prostředky, tj. s propagandou.

 

Sedm hlav označuje různé zednářské lóže, jednající všude způsobem podlým a nebezpečným.

Tato černá bestie má deset rohů a na rozích deset diadémů, znamení panství

a královské moci.

 

Zednářství panuje a ovládá celý svět prostřednictvím deseti rohů.

 

Roh byl vždy nástrojem rozšiřování, v biblickém světě způsobem, jak nechat více

slyšet svůj hlas, mocným sdělovacím prostředkem.

Proto sdělil Bůh svou Vůli svému lidu prostřednictvím deseti rohů, které oznámily

jeho Zákon: deset přikázání.

 

Kdo je přijme a zachovává, přijímá slovo jeho Syna a má podíl na vykoupení,

které On dokonal. Ježíš dává duším prostřednictvím milosti týž božský život, který

nám zasloužil svou obětí na Kalvárii.

 

Milost vykoupení je nám udílena prostřednictvím sedmi svátostí. Milostí jsou

do duše zasévány zárodky nadpřirozeného života, ctnosti. Mezi nimi jsou nejdůležitější

tři božské ctnosti a čtyři hlavní: víra, naděje, láska; opatrnost, statečnost,

spravedlnost a mírnost.

 

V božském slunci sedmi darů Ducha Svatého tyto ctnosti pučí, rostou, rozvíjejí

se stále více a vedou duše po světlé stezce lásky a svatosti.

 

Úkolem černé bestie, to je zednářství, je bojovat podle a vytrvale, aby duším zabránila jít po cestě ukázané Otcem a Synem a osvěcované dary Ducha Svatého.

Jestliže se Rudý drak snaží přivést lidstvo k jednání bez Boha, k popírání Boha,

a šíří proto blud ateismu, cílem zednářství není popírat Boha, nýbrž rouhat se mu.

 

Bestie otvírá tlamu, aby pronášela rouhání proti Bohu, aby se rouhala jeho jménu

a jeho příbytku, aby proklínala všechny, kteří přebývají v nebi.

Největším rouháním je upírání úcty, patřící pouze Bohu, a prokazování jí tvorům

a samotnému satanu.

Hle, proč v těchto dobách, za zvrhlého působení zednářství, se všude šíří černé

mše a satanský kult.

Mimo to se zednářství snaží všemi prostředky zabránit, aby se duše spasily, a tak

usiluje zmařit Kristovo vykupitelské dílo.

 

Sdělil-li Bůh svůj Zákon deseti přikázáními, zednářství rozšiřuje všude mocí

svých deseti rohů zákon zcela odporující zákonu Božímu.

 

Na přikázání Páně – „Nebudeš míti jiného Boha kromě mne“ – vytváří jiné falešné

idoly, jimž se dnes přemnozí klanějí.

 

Na přikázání – „Nevezmeš jména Božího nadarmo“ – odpovídá rouháním proti

Bohu a Kristu tolika ďábelskými podlými způsoby, že až snižuje jeho jméno na neslušnou prodejní známku a vyrábí svatokrádežné filmy o jeho životě a jeho božské Osobě.

 

Na přikázání – „Pomni, abys den sváteční světil“ – přeměňuje neděli na víkend,

na den sportu, zápasů a zábavy.

 

Na přikázání – „Cti otce svého i matku svou“ – staví nový model rodiny, založený

na pouhém spolužití, dokonce mezi homosexuály.

 

Na přikázání – „Nezabiješ“ – se mu podařilo legalizovat všude potrat, přijmout

eutanazii a téměř vymýtit respekt k hodnotě lidského života.

 

Na přikázání – „Nesesmilníš“ – ospravedlňuje, velebí a propaguje jakoukoliv

formu nečistoty, až k ospravedlňování skutků proti přírodě.

 

Na přikázání – „Nepokradeš“ – pracuje, aby se stále více rozmnožovaly krádeže,

násilí, zabavování majetku a loupeže.

 

Na přikázání – „Nepromluvíš křivého svědectví“ – působí, aby se propagoval

stále více zákon podvodu, lži a dvojakosti.

 

Na přikázání – „Nepožádáš manželky, nepožádáš statku bližního svého“ – klame

mysl a srdce člověka, aby do hloubky zkazilo jeho svědomí.

Tímto způsobem jsou duše vháněny na zlou a zvrhlou cestu neposlušnosti Zákona

Páně, jsou zavaleny hříchem a je jim tak znemožněno přijmout dar milosti

a Božího života.

 

Proti sedmi ctnostem, božským a hlavním, které jsou ovocem života v milosti Boží,

staví zednářství šíření sedmi hlavních hříchů, které jsou ovocem trvalého života

ve stavu hříchu.

 

Proti víře staví pýchu; proti naději rozkoš; proti lásce lakotu; proti opatrnosti hněv;

proti statečnosti lenivost; proti spravedlnosti závist; proti mírnosti nestřídmost.

 

Kdo se stane obětí sedmi hlavních hříchů, je postupně přiváděn k tomu, aby odňal

úctu patřící jedině Bohu a dal ji falešným božstvům, která jsou zosobněním

všech těchto hříchů.

V tom spočívá největší a nejstrašnější rouhání.

Hle, proč na každé hlavě bestie je napsán rouhačský název.

 

Každá zednářská lóže má za úkol prosazovat uctívání jiného božstva.

 

První hlava nese rouhačský název pýchy, která se staví proti ctnosti víry a vede

k prosazování úcty bohu lidského rozumu a domýšlivosti, techniky a pokroku.

 

Druhá hlava nese rouhačský název smilstva, které se staví proti ctnosti naděje

a přivádí k prokazování úcty bohu sexuality a nečistoty.

 

Třetí hlava nese rouhačský název lakoty, která se staví proti ctnosti lásky a rozšiřuje

všude kult boha peněz.

 

Čtvrtá hlava nese rouhačský název hněvu, který se staví proti ctnosti opatrnosti

a přivádí k prokazování úcty bohu nesvornosti a rozkolu.

 

Pátá hlava nese rouhačský název lenivosti, která se staví proti ctnosti statečnosti

a šíří kult boha strachu, veřejného mínění a vykořisťování.

 

Šestá hlava nese rouhačský název závisti, která se staví proti ctnosti spravedlnosti

a vede k uctívání boha násilnosti a války.

 

Sedmá hlava nese rouhačský název nestřídmosti, která se staví proti ctnosti mírnosti

a vede k prosazování kultu tolik velebeného božstva poživačnosti, materialismu

a rozkoše.

 

Úkolem zednářských lóží je pracovat dnes s velkou lstivostí, aby všude přivedly

lidstvo k pohrdání svatým zákonem Božím, k otevřené opozici vůči deseti přikázáním,

k upření úcty patřící jedině Bohu a k jejímu prokazování falešným idolům,

velebeným a uctívaným stále větším množstvím lidí: rozumu; tělu; penězům; nesvornosti;

moci; násilí; rozkoši.

 

Tak jsou duše uvrhovány do temného otroctví zla, neřesti a hříchu, a – v okamžiku

smrti a Božího soudu – do jezera věčného ohně, kterým je peklo.

 

Nyní chápete, jak se v těchto časech, proti hroznému úkladu černé bestie, to je

zednářství, moje Neposkvrněné Srdce stává vaším útočištěm a jistou cestou k Bohu.

 

V mém Neposkvrněném Srdci se rýsuje taktika užívaná vaší Nebeskou Matkou,

jak čelit a zvítězit nad podlými pletichami, užívanými černou bestií.

 

Proto formuji všechny své děti, aby zachovávaly desatero Božích přikázání: aby do

písmene žily evangelium; aby přistupovaly často ke svátostem; zejména ke svátosti smíření

a eucharistického přijímání jako nutné pomoci k životu v milosti Boží; aby se mocně

cvičily ve ctnostech, a tak neustále kráčely po cestě dobra, lásky, čistoty a svatosti.

 

Tak používám vás, svých malých synů, kteří jste se mi zasvětili, abych odhalila

všechny podlé úklady, nastrojené vám černou bestií, a zneškodnila konečný mohutný

útok, který dnes zednářství rozpoutalo proti Kristu a jeho církvi.

 

A nakonec především v největší porážce zednářství se zjeví v celém lesku triumf

mého Neposkvrněného Srdce ve světě.“