Požehnaný nový rok 2012 v očakávaní Ježiša Krista

 

„Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!
Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“

(Nm 6,24)

 

http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/koniec-sveta/

Pokoj Kristovej lásky, nech nás po celý rok sprevádza v našich srdciach a zachová vieru, ked príde náš Pán Ježiš Kristus vo svojej sláve. (rok Viery)

Nech nás nenájde bdieť v hýrivosti alebo v nenávisti, ale na modlitbách a v očakávaní prijatia Jeho príchodu .

Nech naše srdcia sú pripravené sa zmieriť so svojimi blížnymi ako aj s Bohom vo sviatosti zmierenia.

 Lebo znamenia časov ukazujú, že Ježišov slávny príchod je veľmi blízko a to sa môže stať aj tento rok, keďže r.2012 je aj po časovej stránke vhodný na uskutočnenie posledných udalostí pred koncom sveta a príchodom Ježiša Krista.

Viac na: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a2012-2018-2027-/

Skorý príchod Boha na zem neočakávajú len kresťania v osobe Ježiša Krista, ale aj ľudia iných náboženstiev, podobne ako to bolo za čias príchodu narodenia Ježiša Krista.  

Príchod Boha na zem sa opakuje

Za čias 1.príchodu Boha na zem (Ježiša Krista) najprv Boh poslal svojich starozákonných prorokov (ako aj neskôr sv.Jána Krstiteľa), aby pripravil ľudí na jeho príchod.

Kedže v tom čase nie všetci ľudia prijímali Božie znamenia a výzvy prorokov, Boh dopustil aj to, že si použil pohanov. Boli to pohanskí 3 králi – mágovia, ktorí sa zaoberali astrologiou – okultnými praktikami. Dokonca aj Herodes uveril príchodu Veľkého Kráľa, pri stretnutí s týmito kráľmi. A tak Boh dopustil aj to, že zvesť o príchodu Božieho Syna sa dozvedeli ľudia z úst pohanov. Neskôr títo králi zanechali cestu okultných praktík a prijali Ježiša za svojho Krista a Spasiteľa sveta.

Tak ako „pohanskí mágovia“ (3 králi) očakávali príchod Veľkého Kráľa – Spasiteľa, podobne sa dozvedáme, že aj „máyovia“ očakávali veľkú zmenu pre r.2012.

Aj ked tieto ich predpovede sa zakladali na magických a okultných praktikách (astrologia) – podobne ako tomu bolo aj v prípade kráľa Šaula, ktorý si nechal veštiť – predsa Boh dopustil, aby na pohanoch zjavil svoju vôľu.

Všetky tie okultné praktiky sú ťažkým hriechom proti Bohu, ale zároveň sú znamením pre veriacich, že keď neprijímajú pravdivé zjavenia – posolstvá o konci sveta, tak si použije aj pohanov.

Nie, že by sme mali prijímať ich posolstvá (veštenie) za dobrý prostriedok k spoznaniu budúcnosti a dokonca aj ich posolstvá treba považovať za falošné, ale treba si skôr všimnúť na čo sa najviac zameriavajú!

Podobne ako satan v raji musel prísť, aby tak vyskúšal vieru prvých ľudí, aj v dnešných časoch falošné zjavenia sú pre veriacich znamením a skúškou ich viery. Boh dopúšťa na ľudí aj zlo, aby tak vyniklo dobro.

Ked ľudia spia spánkom duchovnej lenivosti a ignorujú Božie zjavenia, ktoré poukazujú na príchod Ježiš Krista, tak si použije aj falošné zjavenia, aby tak zahanbil tých, čo si namýšľajú, že stoja pevne vo viere a tak aj povýšil pokorných, ktorí sú vnímaví na Božie znamenia.

Tento rok 2012 bude znamením rôznych katastrof, vojen, a znamení posledných čias pred príchodom Ježiša Krista, na čo poukazujú aj falošné zjavenia, ale my veriaci majme na pamäti, že neprijímame ich praktiky, či posolstvo, ale sme vnímavý na to, na čo sa najviac zameriavajú.

Satan v raji sa najviac zameriaval na „poslušnosť“ voči Bohu, aby tak prvých ľudí dostal do neposlušnosti. Avšak jeho pokušenia mali byť zároveň výzvou človeku, aby bol ešte viac poslušný Bohu.

Ked sa had (satan) zameral hlavne na zakázané ovocie, tak toto pokušenie satana, malo byť pre ľudí výzvou k zameraniu sa na zakázané ovocie, aby ho v poslušnosti voči Bohu neokúsili, ale aby zároveň mysleli viac na dobré ovocie, ktoré im Boh dával jesť!

Falošné a pravdivé zjavenia

V súčasnosti, keď mnoho falošných zjavení poukazuje a zameriava sa na katastrofy a príchod Boha na zem, tak aj my ako veriaci sa máme viac zamerať na príchod Ježiša Krista a nebyť slepý voči znameniam, ktoré nám ukazuje dokonca aj cez pohanov, či falošných prorokov.

Falošné zjavenia a proroci:

http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/falosni-proroci/

Falošné zjavenia nie sú falošné preto, lebo nič v nich nie je pravda, ale že pravdu prekrúcajú na klamstvo. A tak keď spomínajú vo svojich posolstvách pravdu, tak nakoniec ju prekrútia na klamstvo.

Pravda je to, že katastrofy sú znamením Veľkej Zmeny, ale klamstvo je to, že ich považujú za napr. koniec kresťanstvu, príchod 1000 ročného kráľovstva a celé to speje k tomu, aby sme tak prijali Antikrista za svojho Pána-Spasiteľa-Krista-Boha ktorý je už vo svete a príde v podobe Ježiša Krista, Maytreiu, Krišnu, Spasiteľa sveta.

O Antikristovi viac na:

http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/antikrist/

 

Záverečné poslanie k svätosti

Milované Božie deti, …

„neverte každému duchu, ale skúmajte proroctvá, lebo do sveta vzišlo mnoho falošných prorokov“. A keďže aj Boh sa zjavuje so svojimi svätými naďalej, skúmajte čo je dobré – toho sa držte a čo je od zlého, toho sa stráňte. Nech je naša viera čistá, pre Ježiša Krista.

Pravdivé zjavenia a proroci

http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/posledne-casy/

Pod ochranou Božou a Jeho Svätými … nech nás chránia všetci dobrí anjeli a spravodliví v Pánovi ako aj naša milovaná nebeská Matka – Panna Mária.

V mene najsvätejšej Trojice Boha Otca-Syna-Ducha Svätého. Amen, nech sa tak stane +