TÉMA: NEOMYLNOSŤ pápeža – do akej miery je pápež neomylný ?!

Niektorí katolíci si myslia, že neomlynosť pápeža sa vyjadruje len v prípade “ex cathedra”, tak konkrétne toto nie je len staré učenie z 1.Vatikan.koncilu ako sa niekedy javí, ale dokonca je to nesprávne pochopenie toho, čo bolo na tomto koncile napísané s ohľadom na “ex cathedra”

Pre lepšie prozumenie
V 1.Vatikan.koncile sa písalo, že pápež je neomylný v prípade “ex cathedra”, čo znamená, že ked sa vyjadruje verejne napr. na všeobecných konciloch, pri vyhlásení dogmiem Cirkvi …. takže na prvý dojem sa zdá, že pápež je neomylný len v prípade “ex cathedra”.

Lenže už na 2 vatikan.koncile je táto veta o neomylnosti viac rozpísaná a tam sa píše, že pápež je neomylný aj “mimo ex-cathedra” (Lumen Gentium č.25)
Nie, že by išlo o zmenu z 1.Vatikan.koncilu, ale len o rozšírenie poznania o neomylnosti pápeža, nakoľko sa veriaci domnievali, že pápež je neomylný len v ramci “ex-cathedra”.

Kedže už vieme, že pápež je neomylný aj mimo “ex cathedra”, tak on nepotrebuje potvrdzovať svoje vyjadrenia doslovne, že to je v rámci “ex cathedra” (či mimo…), ale aby sme mali istotu, že jeho vyjadrenia sa týkajú viery a mravov, ktoré sú v rámci jeho neomylnosti, tak mali by sme vedieť 2 skutočnosti:

1.Čo konkrétne sa myslí pod pojmom: „VIERA a MRAVY“
2.Akým SPôSOBOM sa pápež môže vyjadriť „v rámci svojej neomylnosti.“

 2: SPôSOBY podľa 2VK. / Lumen Gentium

Učiteľský úrad biskupov

25. „…Keď biskupi učia v spoločenstve s rímskym veľkňazom, nech im všetci prejavujú úctu ako svedkom Božej a katolíckej pravdy. Veriaci majú prijímať rozhodnutie svojho biskupa vynesené v Kristovom mene vo veciach viery a mravov a pridŕžať sa ho s nábožnou ochotou. Nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však osobitným spôsobom prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu rímskeho veľkňaza, aj keď nehovorí slávnostne (ex cathedra); a to tak, že sa jeho najvyšší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho výroky sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vyplývajú najmä z povahy dokumentov, z častého predkladania toho istého učenia, ako aj zo spôsobu vyjadrovania.

Hoci jednotliví biskupi nemajú výsadu neomylnosti a sú rozptýlení po celom svete, ak sú spojení zväzkom spoločenstva medzi sebou a s Petrovým nástupcom –, ak sa pri podávaní svojho autentického výkladu zhodujú vo veciach viery a mravov na nejakom výroku ako definitívne záväznom, neomylne predkladajú Kristovo učenie.76 A to je ešte zjavnejšie, keď zhromaždení na všeobecnom cirkevnom sneme, sú pre celú Cirkev učiteľmi a rozhodujú vo veciach viery a mravov, a preto ich definície treba prijať s poslušnosťou viery.77

Táto neomylnosť pri definovaní učenia vo veciach viery alebo mravov, ktorou božský Spasiteľ obdaril svoju Cirkev, má taký rozsah, aký je rozsah pokladu Božieho zjavenia, ktorý treba svedomite opatrovať a verne vykladať. Túto neomylnosť má na základe svojho úradu rímsky veľkňaz, hlava kolégia biskupov, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich v Krista, posilňujúci svojich bratov vo viere (porov. Lk 22, 32), s definitívnou platnosťou vyhlasuje učenie týkajúce sa viery alebo mravov.78 Preto sa jeho definície právom označujú za nepozmeniteľné samy osebe, a nie vďaka súhlasu Cirkvi, keďže pápež ich vynáša pod vedením Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe svätého Petra, a tak nepotrebujú potvrdenie od nikoho iného ani nepripúšťajú odvolanie na inú inštanciu. Lebo vtedy rímsky veľkňaz nevynáša výrok ako súkromná osoba, ale vykladá alebo bráni katolícke učenie ako najvyšší učiteľ všeobecnej Cirkvi, osobitne vyznačený charizmou neomylnosti samej Cirkvi.“

Drahí veriaci …, ako vidíme, tak podľa Lumen Gentium pápež sa vyjadruje neomylne takým spôsobom ako je:

1.„… jeho výroky sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vyplývajú najmä z povahy dokumentov, z častého predkladania toho istého učenia, ako aj zo spôsobu vyjadrovania.“

2.„A to je ešte zjavnejšie, keď zhromaždení na VŠEOBECNOM CIRKEVNOM SNEME (čiže KONCIL – moja poznámka), sú pre celú Cirkev učiteľmi a rozhodujú vo veciach viery a mravov, a preto ich definície treba prijať s poslušnosťou viery“

3.s definitívnou platnosťou vyhlasuje učenie týkajúce sa viery alebo mravov.78 Preto sa jeho definície právom označujú za nepozmeniteľné samy osebe, a nie vďaka súhlasu Cirkvi, keďže pápež ich vynáša pod vedením Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe svätého Petra, a tak nepotrebujú potvrdenie od nikoho iného ani nepripúšťajú odvolanie na inú inštanciu.

1.Je o pápežských DOKUMENTOCH
2.Je o VŠEOBECNÝCH KONCILOCH, čiže to čo sa schváli na Koncile v záverečných dokumentoch (ako je napr. aj tento dokument: „Lumen Gentium“)
3. VŠETKY VYJADRENIA – týkajúce sa viery a mravov, ktoré nepotrebujú žiadne schválenie, či odvolanie sa na predošlé učenie alebo niekoho iného.

Kedže pápež bl.Ján Pavol II. schválil KÓDEX KANONICKEHO PRÁVA (KKP) a „apoštolskou konštitúciou“ (dokumentom) – môžeme s istotou (v KKP) prijať učenie o pápežskej neomylnosti, pretože tam sa píše:

Kán. 749 – § 1. Najvyšší veľkňaz je na základe svojho úradu neomylný v magistériu, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich, ktorý má za úlohu posilňovať svojich bratov vo viere, definitívnym úkonom vyhlasuje náuku o viere alebo mravoch za záväznú.
§ 2. Neomylnosť v magistériu má aj kolégium biskupov, keď magistérium vykonávajú biskupi zhromaždení na ekumenickom koncile, ktorí ako doktori a sudcovia viery a mravov vyhlasujú pre celú Cirkev náuku o viere alebo mravoch za takú, ktorej sa treba definitívne držať; alebo keď rozídení po svete, zachovávajúc spojenie spoločenstva medzi sebou a s nástupcom Petra, spolu s tým istým Rímskym veľkňazom hodnoverne učiac veci viery alebo mravov, zhodnú sa na jednej mienke, ktorej sa treba ako definitívnej držať.
§ 3. Nijaká náuka sa nechápe ako neomylne definovaná, ak to nie je zjavne zaistené

Kán. 750 – Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje napísané alebo tradované Božie slovo čiže jeden poklad viery zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a univerzálnym magistériom, čo sa totiž prejavuje spoločným zomknutím sa veriacich pod vedením posvätného magistéria; všetci sú teda zaviazaní vyhýbať sa akýmkoľvek náukám, ktoré sú s nimi v rozpore.

Kán. 752 – Aj keď nie súhlas viery, predsa však nábožnú poslušnosť rozumu a vôle treba prejaviť náuke, ktorú buď Najvyšší veľkňaz, alebo kolégium biskupov hlása o viere alebo mravoch, keď vykonávajú hodnoverné magistérium, hoci túto náuku nezamýšľajú vyhlasiť definitívnym úkonom; veriaci sa teda majú starostlivo vyhýbať tomu, čo sa s ňou nezhoduje.

Kán. 754 – Všetci veriaci sú povinní zachovávať konštitúcie a dekréty, ktoré s cieľom predkladať náuku a odsudzovať mylné názory vydáva zákonná cirkevná vrchnosť, zo zvláštneho dôvodu však tie, ktoré vydáva Rímsky veľkňaz alebo kolégium biskupov.

Bohom milovaní…
V KKP kán.754 už jasnejšie píše, že ktoré dokumenty pápeža máme ako veriaci prijímať za neomylné a to dokumenty zvané: „konštitúcie a dekréty.“

Taktiež si všimnite, že aj ked často-krát je zmienka o tom ako veriaci maju prijať za neomylné vyjadrenia pápeža, ktoré su definitívne ustanovené, predsa je tam aj takáto zmienka:

Kán. 752 – “Aj keď nie súhlas viery, predsa však nábožnú poslušnosť rozumu a vôle treba prejaviť náuke, ktorú buď Najvyšší veľkňaz, alebo kolégium biskupov hlása o viere alebo mravoch, keď vykonávajú hodnoverné magistérium, hoci túto náuku nezamýšľajú vyhlasiť definitívnym úkonom; veriaci sa teda majú starostlivo vyhýbať tomu, čo sa s ňou nezhoduje.”

Tu sa píše, že „hoci túto náuku nezamýšľajú vyhlásiť definitívnym úkonom; veriaci sa teda majú starostlivo vyhýbať tomu, čo sa s ňou nezhoduje.“


To znamená, že aj ked pápež ešte nevyhlásil niektoré pravdy viery a to definitívnym úkonom (dokumentom), predsa ak to vyjadril slovne – už to máme považovať za dôveryhodné vyjadrenie a tak sa vyhýbať tomu, čo protirečí pápežovmu vyjadreniu.

Niečo podobne sa stalo, ked pápež Benedikt XVI sa vyjadril na Zeleny Štvrtok, že zákaz svätenia žien je definitívnym učením Cirkvi aj ked to nie je doslovne napísané v pápežských dokumentoch (aspoň nie v tých, ktoré poznám)
Ale to som uviedol ešte zrejmejšie vyjadrenie pápeža – nakoľko sa doslovne vyjadril, že zakaz svätenia žien je definitívnym učením Cirkvi, avšak kan 752 sa týka dokonca aj takých pápežských vyjadrení, v ktorých nehovorí výslovne, že sú definitívnym učením Cirkvi a predsa ich máme považovať za neomylné.
A to práve preto, aby sa pápež nemusel vyjadrovať vo všetkom, čo povie v rámci svojej neomylnosti, že je definitívnym učením Cirkvi.

ZHRNUTIE

Pápež vo svojej neomylnosti sa vyjadruje SPôSOBMI slovného vyjadrovania a písomným vyjadrovaním.

Písomným vyjadrením sú dokumenty, ktoré napísal alebo schválil.
Medzi také patria hlavne konštitúcie a dekréty, ale to neznamená, že len tie a to podobne ako to je v prípade „ex cathedra“- kedy sa (pred 2VK) navonok zdálo, že sa to týkalo len v rámci „ex-cathedra“, ale po 2VK sa uistilo, že aj MIMO „ex-cathedra“.

A tak to môžeme vidieť aj v tomto prípade, že ked sa pápež vyjadruje v rámci svojej neomylnosti písomne, tak nie len prostredníctvom dokumentov typu: „konštitucie a dekrétov“, ale aj iných listov, encyklík, ustanovení, atd… pretože nielen Lumen Gentium to nepriamo potvrdzuje, ale dokonca to potvrdzuje aj Boh so svojimi Svätými ako je Panna Mária cez Don Gobbiho alebo v Amsterdame, či iných zjavení.

Na týchto zjaveniach hovorí, že máme poslúchať pápeža – nakoľko je neomylný a zvlášť, ked to prejavuje vo svojich encyklikách.

“Kde sú encykliky? … poznáš svoje učenie (svoju moc)?” (Matka všetkých národov – Amsterdam)
Ked to porovnáme, tak nie len v dekretoch a konštituciach, ale aj v encyklikách a zaiste aj v iných spisoch, ktoré ešte neboli spomenuté… nakoľko to vystihuje sama podstata slov z Lumen Gentium, ked hovorí: “jeho výroky (pápeža) sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov.”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s