Koniec roka alebo aj koniec sveta ?

 

Každý kalendárny rok sa končí oslavou, vďakyvzdaním a prípravou na nový rok.

Do polnoci sú ľudia v očakávaní, že oslávia tú „zvláštnu“ prelomovú hodinu, ktorá delí starý rok od nového, aby tak spoločne mohli zablahoželať ostaným: „Šťastný nový rok!“ Táto bdelosť a očakávanie ľudí je zaujímavá tým, že pripomína situáciu, kedy má prísť Ježiš Kristus na konci sveta.

Totižto náš Pán Ježiš Kristus povedal, že ked príde na konci sveta, ľudia sa budú zabávať a aj ked budú bdieť vo svoje hýrivosti, predsa nebudú pripravení na jeho príchod.

 

Ako budeme končiť tento rok a ako sa pripravíme na budúci?

Tak ako Boh prišiel v Osobe Ježiša Krista na túto zem, aby nám zjavil svoju vôľu  a plány, ktoré má s nami, naďalej po svojom zmrtvychvstaní sa zjavuje so Svätými, aby nás upevňoval vo viere a vysvetľoval nám Písma Sväté o živote.

Aj v týchto posledných časoch nám posiela svoju Matku (Pannu Máriu) a hovorí ako sa máme pripraviť na Nový rok:

Milán, 31. prosince 1997 / Poslední noc roku

„Milovaní synové, v tichu a modlitbě prožívejte se mnou poslední hodiny ro­ku, který už končí. Nenechte je uběhnout v rozptýlení a zábavách, jako to dělá mnoho mých synů.

Tento rok byl obzvláště důležitý pro můj plán. Nyní vstupujete do mých časů.

Proto jsem vám ukázala zářivou cestu, po které se máte všichni ubírat, abyste žili zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, které jste mi vykonali.

Všechno vám už bylo odhaleno.

– Všechno vám bylo odhaleno: můj plán vám byl prorocky oznámen ve Fatimě a v těchto letech jsem jej realizovala skrze své Mariánské kněžské hnutí.

***

Otevřete srdce naději.

Otevřete dokořán brány Kristu, který k vám přichází ve slávě.

Žijte v toužebném očekávání hodiny tohoto druhého příchodu.

Staňte se nebojácnými hlasateli tohoto jeho triumfu, protože vy, malé děti mně zasvěcené, které žijete v mém duchu, jste apoštoly těchto posledních časů.

Žijte jako věrní učedníci Ježíšovi v přezírání světa i sebe, v chudobě, pokoře, ti­chosti, v modlitbě, v umrtvování, v lásce a spojení s Bohem, i když si vás svět ne­váží a vámi pohrdá.

Nastala chvíle vyjít ze svého úkrytu a osvěcovat zemi.

Projevujte se všem jako moji synové, protože já jsem stále s vámi.

Víra ať je světlem, která vás v těchto dnech temnoty osvěcuje, a ať vás stravuje je­nom horlivost pro čest a slávu mého Syna Ježíše. Bojujte, synové Světla, protože hodina mé bitvy už udeřila.

V kruté zimě vy jste drahokamy, které vycházejí z mého Neposkvrněného Srd­ce a které rozvěšuji na větve církve, aby vám řekly, že právě nastává její nejkrásněj­ší jaro.

Budou to pro ni druhé Letnice.

Proto vás vyzývám, abyste ve večeřadlech často opakovali modlitbu, kterou jsem vám uložila:

– Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Ma­rie, své milované nevěsty.

S láskou Maminky, které jste v těchto letech tak naslouchali, kterou jste následo­vali a oslavovali, vám všem žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

***

Boh a Panna Mária nás vyzývajú k bdeniu, ale v modlitbe a nie v hýrivosti, opilstve …

Je to až neuveriteľné, že svet v prelomovú hodinu viac myslí na oslavy ako na svojho Stvoriteľa v modlitbe. Podobne ako ked sa narodil Spasiteľ o polnoci – ľudia sa zabávali alebo spali a Boh prišiel v tichosti k tým, ktorí Ho očakávali na modlitbách.

Preto bdejme v osobnej modlitbe a rozjímajme nad Božím plánom, ktorý má s nami.

Očakávajme príchod Ježiša Krista v modlitbách, aby nás nenašiel spať, ked príde vo svojej sláve. Ked jední bdejú v hýrivosti, tak iní musia bdieť na modlitbách alebo ked jedni bdejú s lampami bez oleja, tak iní… musia bdieť s lampami plných oleja.

Nakoniec bdelosť a olej musí byť predovšetkým stav človeka, ktorý je pripravený na stretnutie s Bohom ako aj na smrť, lebo či už príde Pán pre živých alebo mŕtvych, nakoniec stále sa od nás očakáva, aby sme boli pripravení vydať svedectvo lásky a pokoja.

Človek v takom stave musí byť zmierený s Bohom a s ľuďmi (vyznanie svojich hriechov a sv.spoveď)

 Zmierte sa s Bohom a s ľuďmi, pokiaľ je čas!

Posolstvo, Medžugorie, 25. december 1990

Drahé deti! Dnes vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Drahé deti, bez pokoja nemôžete prežívať narodenie malého Ježiša ani dnes ani vo svojom každodennom živote. Preto proste Pána pokoja, aby vás chránil svojím plášťom a aby vám pomohol pochopiť veľkosť a závažnosť pokoja vo vašich srdciach. Takto budete môcť pokoj zo svojho srdca šíriť do celého sveta. Som s vami a prihováram sa za vás u Boha. Modlite sa, pretože satan chce zmariť moje plány pokoja. Zmierte sa a napomôžte svojím životom, aby na celom svete zavládol pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. ”

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 1995

Drahé deti! Pozývam vás, aby ste otvorili Ježišovi dvere svojho srdca tak, ako sa kvet otvára slnku. Ježiš chce naplniť vaše srdcia pokojom a radosťou. Milé deti, nemôžete uskutočniť pokoj, pokiaľ sa nezmierite s Ježišom. Preto vás pozývam na spoveď, aby sa Ježiš stal vašou pravdou a pokojom. Milé deti, modlite sa, aby ste mali silu uskutočniť to, čo vám hovorím. Ja som s vami a milujem vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. “ 

***

 31. prosince 1977 Poslední den roku

Konec jednoho období

„Můj nejmilejší synu, prožívej se mnou poslední hodiny tohoto roku, kdy se mé­mu Hnutí dostalo opravdu mimořádných milostí.

Uplynulo 60 let od té doby, co jsem se zjevila v chudé dolině Iria ve Fatimě, abych přinesla lidem své důležité poselství.

Toto poselství se stává stále důležitějším a aktuálnějším zvláště dnes.

Aktuální proto, že se lidstvo ocitá v těchto chvílích více než jindy na pokraji své­ho vlastního zničení. A naléhavé proto, že to, co stanovila Boží spravedlnost, je na cestě postupného a rychlého uskutečnění.

Přemilí synové, všichni přijměte úpěnlivou výzvu své Matky: vraťte se na cestu, která vede modlitbou a obrácením zpět k Bohu!

Dnes vám také nabízím prostředek, který vám dává Otec, aby vám pomohl k ně­mu se vrátit, totiž mé Neposkvrněné Srdce. Zasvěťte se všichni tomuto Srdci a svěř­te se do rukou své nebeské Matky!

Během tohoto roku, který právě končí, mohla jsem zadržet trest modlitbami a utrpením tak mnohých svých synů. Vaše „ano“ mi umožnilo dodat síly mému úsi­lí mateřské přímluvy za vás.

Ježíš také chtěl svěřit své a vaší Matce poslední možnost, aby vás svou přímluvou přivedla ke spáse a zmírnila velikou bolest, která vás čeká. (…)“